(4922) 77-74-97

 • Basic Sensetive
  BASIC . SENSITIVE

  : , ,
  : 100% (-)
  :
  :
  :
  AQL 1,0
 • Basic Protect
  BASIC . PROTECT

  : , ,
  : 100% (-)
  :
  :
  :
  AQL 1,0
 • Basic Flexible
  BASIC . FLEXIBLE

  : , ,
  : 100% (-)
  :
  :
  :
  AQL 1,0
 • Basic Soft
  BASIC . SOFT

  : , ,
  : 100% (-)
  :
  :
  :
  AQL 1,0
 • Basic Black
  BASIC BLACK

  : , ,
  : 100% (-)
  :
  :
  :
  AQL 1,0
 • Basic Ultra
  BASIC ULTRA

  : , ,
  : 100% (-)
  :
  :
  :
  AQL 1,5

 • Basic High Risk
  () BASIC EXAM PF . HIGH RISK

  : , ,
  :
  :
  :
  :
  AQL 1,5
 • Basic Latex PP
  () BASIC EXAM PP

  : , ,
  :
  : /
  :
  :
  AQL 1,5
 • Basic Latex PF
  () BASIC EXAM PF

  : , ,
  :
  : /
  :
  : /
  AQL 1,5

 • Basic Surgical PP
  BASIC

  : , ,
  :
  :
  :
  :
  AQL 1,0
 • Basic Surgical PF
  BASIC

  : , ,
  :
  :
  :
  :
  AQL 1,0

 • Basic Vinyl PF
  BASIC

  : , ,
  : 100%
  :
  :
  :
  AQL 1,5